RODO

Klauzula informacyjna 

 

Informuję, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma 2Ways Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 39, (NIP: 5252469934, KRS: 0000347295, REGON: 142129583) , zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)     Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: Inspektor Danych Osobowych, 2Ways Sp. z o. o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa i/lub pod adresem e-mail: rodo@2ways.pl,

3)     podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, tj. (a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i/lub (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.,

4)     podanie danych jest świadome i dobrowolne,

5)     podanie danych jest niezbędne do realizacji Zamówienia, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i realizacja Zamówienia,

6)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji Zamówienia. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których 2WAYS korzysta przy ich przetwarzaniu i/lub mogą być przekazane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), lecz tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usługi świadczonej dla osoby, której dane osobowe dotyczą.,

7)     posiada Pani/Pan prawo do:

·       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·       wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·       przenoszenia danych,

·       wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

8)     Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych (wyrażenie zgody i/lub zlecenie realizacji Zlecenia) do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie cofnięta lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

10)  Szczegóły i wskazówki, jak wykonywać swoje prawa dostępne są na naszej stronie internetowej, pod adresem www.bioxx.pl/rodo.
W sprawach apostille i legalizacji dokumentów sprawdź:

https://wizaserwis.pl/2020/apostille/

https://wizaserwis.pl/2020/apostille-krs/

https://wizaserwis.pl/2020/apostille-handlowy/

https://wizaserwis.pl/2020/zaswiadczenie-o-niekaralnosci/